Stadgar för den ideella föreningen JordbroVärldsOrkester med hemort i Jordbro/Haninge kommun. Bildad 2011.01.30. Stadgar antagna vid konstituerande möte 2011.01.30.

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att stimulera och engagera människor till aktivt deltagande i olika kulturaktiviteter. JordbroVärldsOrkester eftersträvar att på den egna scenen ge utrymme åt många olika röster. Verksamheten skall i huvudsak bedrivas i Jordbro och integrera olika åldersgrupper och människor från olika socio-kulturella bakgrunder. Föreningen vill verka för goda möjligteter till repetitions- och föreställningsverksamhet. Föreningen är religiöst- och partipolitiskt obunden och öppen för alla som vill verka för dess ändamål och grundsyn, som präglas av hjälp till inbördes hjälp, solidaritet och allas rätt till aktivt deltagande i kultur- och fritidslivet.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de personer som antagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två eller tre styrelseledamöter gemensamt eller var för sig, eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

6 § Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkning av stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Beslutet skall sedan konfirmeras på extra årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Extra årsmöte skall i detta fall genomföras senast 3 veckor efter ordinarie årsmöte.

8 § Förslag till stadgeändring
Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. De skriftliga förslagen skall vara medlemmarna och styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmöte.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Beslutet skall sedan konfirmeras på extra årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Extra årsmöte skall i detta fall genomföras senast 3 veckor efter ordinarie årsmöte. I beslutet skall anges hur föreningens tillgångar skall användas samt hur den upplösta föreningens handlingar m m skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

10 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som förbinder sig att följa föreningens stadgar och andra föreskrifter. Efter erlagd medlemsavgift är personen medlem och förs in i medlemsregistret. Styrelsen fattar beslut om medlemskap utifrån majoritetsbeslut.

11 § Utträde ur föreningen
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sitt medlemskap. Medlem som inte har betalat sitt medlemskap under två på varandra följande verksamhetsår har automatiskt utträtt ur föreningen.

12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens stadgar, verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte ske utan att medlemmen fått möjlighet att yttra sig över det som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och skall skriftligen tillställas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att aktivt delta i föreningens verksamhet.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter samt att fatta beslut under årsmöte och extra årsmöte.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala medlemsavgift senast 1 juni samt eventuellt andra avgifter som beslutats av föreningen.

Årsmötet och extra årsmötet

14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad, på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan mötet och innehålla dagordning. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

15 § Förslagsrätt
Såväl medlem som styrelse får avge förslag/motion att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet samt föreningsmöten
Medlem som betalat medlemsavgifter har rösträtt på årsmöte och föreningsmöten. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för bestämmelserna i §8 och §9 avgörs frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så kräver skall dock val ske slutet. Vid omröstning med lika röstetal gäller mötesordförandes utslagsröst om ordföranden är röstberättigad. Annars avgörs frågan genom lottning.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vilka som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna räkenskapsåret
7.   Revisorsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande under 1 år
b) Val av minst två och högst 4 övriga ledamöter under 1 år
c) Val av en suppleant
d) Val av revisor under 1 år
e) Val av valberedning. 2 personer under 1 år, varav en utses till sammankallande.

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte och är så skyldig att göra om majoritet av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det. En sådan begäran ska inlämnas skriftligt och innehålla skälen till begäran. Styrelsen skall inom 14 dagar efter inkommen begäran utlysa extra årsmöte, vilket skall hållas inom 2 månader efter inkommen begäran. Kallelse med dagordning till extra årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

Valberedningen

22 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av 2 personer varav en är sammankallande. Valberedningen skall senast 1 vecka innan årsmöte meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

23 § Revision
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelsemötesprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast 1 månad före årsmöte. Revisor ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisorsberättelse skall vara syrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmöte.

Styrelsen

24 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst 2 och högst 4 övriga ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen har rätt att utse person till adjungerad ledamot. Adjungerad till styrelsen har dock ingen rösträtt utan enbart förslags-och yttranderätt.

25 § Styrelsens åligganden
Styrelsen är efter årsmötet föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter, svara för föreningens verksamhet inom fastlagda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket justeras av ordförande och särskilt utsedd protokolljusterare. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket justeras av ordförande och särskilt utsedd protokolljusterare.

Dessa stadgar är antagna vi konstituerande möte för den ideella föreningen JordbroVärldsOrkester 2011.01.30