Nätverket för Jordbro

Hurtigs Torg är ett nätverk öppet för alla som vill bidra till att Jordbro är ett bra samhälle för alla att leva i. Här kan kontakter knytas och information och erfarenheter utbytas.
KONTAKT: hurtigstorg@gmail.com

  • Nätverket utser en sammankallande vars uppgift är att kalla till möten, skriva och skicka protokoll samt att hålla nätverkets kontakt- och adressuppgifter uppdaterade. Nätverket utser två personer som tillsammans med sammankallande beslutar om medlemskap i nätverket.
  • Kontakt- och adressuppgifter ska vara tillgängliga för alla som deltar i nätverket.
  • Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Politiska partier/föreningar eller religiösa samfund kan som organisationer inte bli medlemmar i nätverket.
  • Nätverket kan inte fatta beslut som är bindande för dem som ingår i nätverket. Eventuella beslut kring gemensamma uttalanden eller aktiviteter fattas på nätverksmöte som hålls minst en gång per månad och beslutet omfattar enbart de som medverkat i beslutet eller i efterhand anslutit sig.
  • Nätverket ska bidra till att kontakter skapas mellan till exempel föreningar, enskilda personer, företag och kommunal förvaltning – vars verksamhet på något sätt har anknytning till Jordbro.
  • Nätverket ska bidra till gemensamma aktiviteter och till att en kreativ diskussion förs om samhället Jordbro. Nätverket ska också stimulera till nya samverkansformer och kunna utgöra kontaktytor för olika former av socialt företagande.